REGULAMIN FUNDACJI NIOSE POMOC

 

 I DEFINICJE

1. Fundacja Niose Pomoc z siedzibą w Łodzi, ul.Rojna 32/8, 91-134 Łódź wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000783651, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady korzystania dla osób trzecich z Fundacji Niose Pomoc.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania loga Fundacji, w tym celu należy  skontaktować się z Fundacją.

 

II CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celem Fundacji jest pomoc potrzebującym określonym w statucie Fundacji. 

2. W ramach działaności Fundacji środki pieniężne gromadzone są na:

 • promocje i rozwój opieki paliatywno- hospicyjnej
 • produkty ratujące życie, które nie są refundowane na zasadach ogólnych
 • leczenie, które bezpośrednio ma pomóc w ratowaniu życia
 • rozwój psychiczny, intelektualny, społeczny, fizyczny podopiecznego, które mają zalecenia od osoby kompetentnej ( lekarz, psycholo, psychiatra)
 • zakup środków higienicznych pieluchomajtki, płynów dezynfekujących itp.
 • zakup przyrządów, które ułatwiają podawanie bądź przechowywanie leków
 • opieki nad rodzinami i bliskimi osób u kresu życia,przez to rozumie się pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin
 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożoną wykluczeniem społecznym
 • sprzęt ortopedycznych

 

III DANE OSOBOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w odrębnym dokumencie. 

 

IV ZGŁOSZENIE POTRZEBUJĄCEGO DO FUNDACJI 

1. Każda osoba za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.niosepomoc.pl może zgłosić siebie, bądź osobę która w jego opinii potrzebuję wsparcia związaną z trudną sytuacją życiową bądź zdrowotną. 

2. Zgłoszenia są rozpatrywane w zależności ich wpłynięcia do Fundacji.

3. Fundacja rozpatruje wniosek, po analizie dokumentacji choroby i kosztorysu przesłanego przez ubiegającego się o pomoc. Decyzja akceptacji/ odmowy jest przekazywana drogą elektroniczną.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy zbiórki bez podania przyczyny, badź pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi.

5. Osoba zgłaszająca się do naszej Fundacji współpracująca już z inną fundacją jest zobowiązana do bezwzgęldnego udzielenia informacji o tymże fakcie.

 

V DAROWIZNY

1. Pomoc Fundacji ma charakter non profit, jednakże 95% sumy zebranej ze zbiórki trafia na dany cel, na który prowadzona jest zbiórka. Pozostałe 5% są to koszta utrzymania celów statutowych Fundacji tj. koszty utrzymania strony internetowej, reklamy, koszty paliwa, bieżacych opłat, która ponosi Fundacja. 

2. Fundacja zastrzega sobie, iż koszta mogą wzrosnąć z powodu korzystania z platform crowdfundingowych.

3. Potrzebujący po zakończeniu zbiórki jest zobowiązany do przekazania informacji w formie rezultatu jaki uzyskał po otrzrymaniu pieniędzy ze zbiórki pochodzących z darowizn. Zobowiązany jest również do informacji o danej zbiórce, o które zostałby poproszony przez Fundację.

4. Darowizna zostanie przekazana wyłacznie w formie przelewu na rachunek bankowy potrzebującego.

5. Zobowiązanie o którym mowa wyżej nie wiąże Fundacji jeżeli:

 • Osoba potrzebująca zaprzestanie kontaktu z Fundacją, tj. przestanie odpowiadać na próby kontaktu.
 • Osoba potrzebująca straci wiarygodność swojej osoby w oczach Fundacji, lub Fundacja wejdzie w posiadanie wiedzy o danej osobie, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 • Jeżeli osoba osoba potrzebująca umrze czy to w sposób naturalny, w wyniku wypadku, bądź choroby, wtedy pieniądze zdanej zbiórki zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji.

 

VI ZMIANY REGULAMINU

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Wszystkie zmiany są uwidocznione na stronie Fundacji  z 7-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie.

3. Wejście zmian w stosunku do osób potrzebujących będzie łączyło się z akceptacją. W innym przypadku zmiany wchodza po 7 dniach od dnia publikacji na stronie www.niosepomoc.pl

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od 27.04.2019 roku

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.niosepomoc.pl

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

 

W imieniu Fundacji Niose Pomoc

Piotr Staniucha

Prezes Fundacji Niose Pomoc