Regulamin Fundacji Niosę Pomoc
I DEFINICJE
Fundacja Niose Pomoc z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul Chojnicka 12/14A wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000783651, której akta rejestrowe przechowywane
są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady korzystania dla osób trzecich z Fundacji Niose Pomoc.
Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania loga Fundacji, w tym celu należy skontaktować się z Fundacją.
II CELE I DZIAŁANIA FUNDACJI
Celem Fundacji jest pomoc potrzebującym określonym w statucie Fundacji.
W ramach działalności Fundacji środki pieniężne gromadzone są na:
– promocje i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej,
– produkty ratujące życie, które nie są refundowane na zasadach ogólnych,
– rzecz osób niepełnosprawnych,
– organizowanie i niesienie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz przyczynianie się do poprawy i
tworzenia warunków życia,
– leczenie, które bezpośrednio ma pomóc w ratowaniu życia,
– rozwój psychiczny, intelektualny, społeczny, zyczny podopiecznego, które mają zalecenia od osoby kompetentnej (lekarz, psycholog,
psychiatra),
– zakup środków higienicznych pieluchomajtki, płynów dezynfekujących itp.,
– zakup przyrządów, które ułatwiają podawanie bądź przechowywanie leków,
– opieki nad rodzinami i bliskimi osób u kresu życia,przez to rozumie się pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin,
– organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożoną wykluczeniem społecznym,
– sprzęt ortopedycznych.
III DANE OSOBOWE
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w odrębnym dokumencie.
IV ZGŁOSZENIE POTRZEBUJĄCEGO DO FUNDACJI
-Każda osoba za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.niosepomoc.pl może zgłosić siebie, bądź osobę która w jego opinii
potrzebuję wsparcia związaną z trudną sytuacją życiową bądź zdrowotną.
-Zgłoszenia są rozpatrywane w zależności ich wpłynięcia do Fundacji.
-Fundacja rozpatruje wniosek, po analizie dokumentacji choroby i kosztorysu przesłanego przez ubiegającego się o pomoc. Decyzja akceptacji/
odmowy jest przekazywana drogą elektroniczną.
-Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy zbiórki bez podania przyczyny, bądź pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi.
-Osoba zgłaszająca się do naszej Fundacji współpracująca już z inną fundacją jest zobowiązana do bezwzględnego udzielenia informacji o tymże
fakcie.
V DAROWIZNY
-Pomoc Fundacji ma charakter non prot, jednakże 95% sumy zebranej ze zbiórki traa na dany cel, na który prowadzona jest zbiórka. Pozostałe
5% są to koszta utrzymania celów statutowych Fundacji tj. koszty utrzymania strony internetowej, koszty paliwa, bieżących opłat, która ponosi
Fundacja.
Fundacja zastrzega sobie, iż koszta mogą wzrosnąć z powodu korzystania z platform crowdfundingowych.
-Potrzebujący, który zgłasza się do Fundacji by założyć swoją zbiórkę będzie werykowany przez Fundację, jeśli werykacja przebiegnie pomyślnie
i potrzebujący będzie mógł założyć zbiórkę.
-Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
-Fundacja ponosi koszty organizacji zbiórki i koszty te zostają odliczone od kwoty przeznaczonej na rzecz podopiecznego : koszty reklamy,
pozyskania darczyńców, wydatki biurowe itp.
-Fundacja nie przekazuje zebranych środków bezpośrednio na konto podopiecznego/ opiekuna. Wypłata zebranych środków realizowana jest
wprost na ręce podmiotów oferujących usługę bądź przedmiot sprzedaży, o którą wnosi podopieczny.
-Darowizny przekazane na rzecz podopiecznego lub w jego imieniu nie stanowią jego prywatnej własności.
-Potrzebujący również po zakończeniu zbiórki jest zobowiązany do przekazania informacji w formie rezultatu jaki uzyskał ze zbiórki pochodzących
z darowizn.
-Jeżeli cel zbiórki nie osiągnie 100% Fundacja umożliwia dwie opcje. Zbiórkę będzie można przedłużyć by cel został w pełni osiągnięty, bądź
wypłacić kwotę znajdującą się na koncie zbiórki.
Zobowiązanie o którym mowa wyżej nie wiąże Fundacji jeżeli:
Podopieczny/opiekun bądź osoba potrzebująca zaprzestanie kontaktu z Fundacją, tj. przestanie odpowiadać na próby kontaktu.
Podopieczny/opiekun bądź osoba potrzebująca straci wiarygodność swojej osoby w oczach Fundacji, lub Fundacja wejdzie w posiadanie wiedzy o
danej osobie, która nosi znamiona zaniedbań co do swoich obowiązków dt.Fundacji, przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Jeżeli Podopieczny/opiekun, osoba potrzebująca umrze czy to w sposób naturalny, w wyniku wypadku, bądź choroby, wtedy pieniądze zdanej
zbiórki zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji.
VI REJESTRACJA
Fundacja umożliwia Potrzebującym korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu wyłącznie na stronie www.niosepomoc.pl wypełniając
formularz zgłoszeniowy w zakładce Jak uzyskać pomoc?
Fundacja ponadto skontaktuje się z Potrzebującym w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym upoważnienia
(pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym
Rejestrze Sądowym, a także przeprowadzi werykację wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat.
VII PŁATNOŚCI
Fundacja Niose Pomoc nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nansowaniu terroryzmu z dnia 1
marca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz.723 z późń. zm.), dalej „Ustawa AML”. Oznacza to, że Fundacja Niose Pomoc nie jest obowiązana do stosowania
środków bezpieczeństwa nansowego wobec Użytkowników oraz innych wymogów wynikających z Ustawy AML.
Fundacja dokonuje werykacji wiarygodności Potrzebującego który ubiega się o rejestrację w Portalu dokonuje na rachunek bankowy Fundacji
kontrolnego przelewu kwoty 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) – tytuł przelewu “wpłata werykacyjna” celem werykacji danych rachunku
bankowego podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Portalu. Kwota ta jest niezwłocznie zwracana na rachunek bankowy podmiotu ubiegającego
się o rejestrację w Portalu.
Serwis umożliwia wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online.
Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych tpay.com Przekierowanie do tpay.com następuje przez kliknięcie
odpowiedniego linka w Serwisie.
Wszelkie należności wyrażane są w PLN( złotych)
Dokonywanie wpłat poprzez tpay.com określone jest przez regulamin na stronie: https://tpay.com/dla-platnika
VIII REKLAMACJE
Każdemu Podopiecznemu/opiekunowi, osobie potrzebującej przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: info@niosepomoc.pl , wpisując w tytule „Reklamacja”) bądź w formie
pisemnej na adres Fundacji.
Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Podopiecznego/Opiekuna, osoby potrzebującej na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli
reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres wskazany w piśmie.
IX ZMIANY REGULAMINU
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Wszystkie zmiany są uwidocznione na stronie Fundacji z 7-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie.
Na stronie www.niosepomoc.pl
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje od 20.07.2020 roku
Regulamin jest dostępny na stronie www.niosepomoc.pl
Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
W imieniu Fundacji Niose Pomoc
Piotr Staniucha
Prezes Fundacji Niose Pomoc