Regulamin Niosepomoc.pl
I WSTĘP

 1. Niosepomoc.pl jest to serwis, który we współpracy z Fundacją Niose Pomoc umożliwia samodzielne zakładanie zbiórek internetowych, gdzie na konkretny cel będą mogły zostać zbierane fundusze.
  2. Serwis jest narzędziem, gdzie dzięki jego istnieniu będzie można wesprzeć cel, organizację, która potrzebuję pomocy w uzbieraniu funduszy. Organizatorzy dzięki internetowi będą mogli opublikować zbiórkę, natomiast użytkownicy serwisu będą mogli wesprzeć dane organizacje poprzez dokonywanie wpłat.
  3. Niosepomoc.pl dużą wagę przykłada do wiarygodności zbiórek, dlatego każdą zbiórkę, którą organizator, organizacja będzie zakładała w serwisie musi zostać zweryfikowana.

II DEFINICJE
1. „Serwis” – serwis znajduję się na stronie internetowej pod adresem: https://www.niosepomoc.pl/
2. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy
3. Fundacja Niose Pomoc z siedzibą w Starogardzie Gdańskim 83-200, ul. Chojnicka 12/14A, wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS0000783651 , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, która prowadzi rozliczenia w ramach Serwisu, w tym w szczególności na podstawie odrębnej umowy z usługodawcą prowadzi cześć transakcyjną serwisu, przyjmując od darczyńców dotacje na rzecz organizacji oraz dokonuje wypłat zgromadzonych w ramach dotacji środków na rzecz organizacji, posiadająca nieograniczone prawo do zamieszczania w serwisie celów.
4. „Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę.
5. „Organizacja” – Użytkownik będący stowarzyszeniem, fundacją, który wpisany jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny. Partnerem może być również klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1014) lub inny podmiot, któremu organizator według  uznania przyznał status organizatora.
6. Darczyńca- Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który zarejestrował się w Serwisie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie.
7. Profil darczyńcy – dostępne dla organizatora, darczyńcy miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze serwisu, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w serwisie.
8. Serwisem pośrednictwa finansowego jest Tpay mieszczący się : Plac Andersa 3/17 piętro, 61-894 Poznań.
9. Darowizna – każda darowizna przekazana przez darczyńcę do usługodawcy bądź na Fundacje Niose Pomoc na określony cel bądź organizację procent kwoty przekazanej na rzecz użytkownika stanowi darowiznę na rzecz Fundacji Niose Pomoc, pozostałą część kwoty to darowizna na rzecz użytkownika, organizacji.
10. Cel zbiórki- ogłaszana jest w na stronie www.niosepomoc.pl, polega na zebraniu darowizn na określony cel lub na cele statutowe organizacji, która tą zbiórkę organizuję.

II Postanowienia ogólne

 1. Serwis stanowi wyłączną własność portalu Niosepomoc.pl
  2. Usługodawca oddaje darczyńcom do kontaktu adres email:info@niosepomoc.pl gdzie darczyńcy mogą kierować wszelkie sugestie, pytania, wątpliwości. Darczyńcy mogą również kontaktować się przez formularz zgłoszeniowy, który jest udostępniony na stronie www.niosepomoc.pl
  3. Do korzystania z serwisu wymagane jest: połączenie z siecią internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies.
  4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
  5. Każdy Użytkownik korzystający z portalu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i akceptacji jego treści.
  6. Użytkownik, który zamieszcza w portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.

III Zbiórki i darowizny

 1. Założenie zbiórki i rejestracja jest dobrowolne.
  2. Umowę o świadczenie usług zawarta będzie w momencie skutecznego ukończenia przez użytkownika rejestracji w serwisie, wpłaceniu opłaty manipulacyjnej 1 zł ( Jeden złotych/ 00 groszy) dla potwierdzenia i zweryfikowania konta użytkownika. Po potwierdzeniu i zweryfikowaniu przez usługodawcę danego konta użytkownika, organizacji natychmiast jest zwracana na konto użytkownika.
  3. Przekazanie darowizny jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy użytkownika/ organizacji po uprzedniej weryfikacji.
  4. Umowę zawieramy na czas nieokreślony. Możesz ją wypowiedzieć w każdej chwili bez wskazania przyczyny.
  5. Niosepomoc.pl nie gwarantuje, że użytkownik/organizacja zbiórki zbierze w serwisie określoną kwotę ani że w ogóle zbierze jakiekolwiek pieniądze. Tylko od użytkownika/organizacji zbiórki zależy, czy uda mu się wypromować swoją zbiórkę i ile pieniędzy ostatecznie zbierze.
  6. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  7. Użytkownik ma obowiązek poinformować Fundację o chęci zmiany celu zbiórki, o niemożliwości realizacji zbiórki. Fundacja ma prawo w danym momencie: wstrzymać przekazywanie darowizn na rzecz zbiórki, zmienić cel zbiórki, przeznaczyć darowizny na inny cel, cele statutowe Fundacji o których użytkownik zostaje poinformowany i w całości się z tym zgadza.
  8. Użytkownicy mogą przekazywać darowizny za pośrednictwem serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji.
  9. 5% kwoty zgromadzonej w ramach każdej zbiórki stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zbiórki, na realizację celów statutowych Fundacji w tym utrzymanie i rozwój serwisu, gdzie użytkownik przyjmuje do wiadomości i w całości się z tym zgadza.
  10. Użytkownik może przekazywać darowizny anonimowo lub po uprzedniej rejestracji.
  11. Refundacja lub opłacenie rachunku, faktury bezpośrednio u wykonawcy/kontrahenta następuje w przypadku gdy:
  • Wystawione na dane podopiecznego, użytkownika (imię, nazwisko, adres).
  • kwotę do opłacenia/refundacji,
  • opis czego dotyczy wydatek
  • informację czy dokument ma podlegać opłaceniu bądź refundacji.
  • Jeżeli użytkownik, potrzebujący chce ubiegać się o refundację, najpierw musi nastąpić zakup w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (karta, przelew) przez użytkownika lub organizacji, gdzie podopieczny/użytkownik posiada fakturę lub innego rodzaju rachunek wystawionego zgodnie z opisem. Po przesłaniu faktury, pieniądze przelewane są na konto użytkownika lub organizacji. W przypadku braku informacji na fakturze, że faktura została opłacona (zapłacono: gotówką, kartą) należy dostarczyć np. wydruk z konta z wpłatą danej sumy, na dany cel.
  • Fundacja jest w stanie pokryć koszty zakupu zamiast podopiecznego/użytkownika jedynie wtedy gdy zostanie jej przekazana faktura pro forma. W takim wypadku środki zostaną przekazane bezpośrednio na konto wystawcy dokumentu.
  • Brak dostarczenia faktury pro forma, faktury, wydruku bankowego możne spowodować, że kolejne przelewy zostaną wstrzymane.
 2. Istnieje możliwość wypromowania każdej zbiórki użytkownika, gdy on sam nie jest w stanie jej nagłośnić. Jest to związane z dodatkowymi kosztami, które ponosi organizator zbiórki a pomoc w promocji zbiórki dobierana jest indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się poprzez email: info@niosepomoc.pl

VII PŁATNOŚCI
1. Fundacja Niose Pomoc nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz.723 z późń. zm.), dalej „Ustawa AML”. Oznacza to, że Fundacja Niose Pomoc nie jest obowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec użytkowników oraz innych wymogów wynikających z Ustawy AML.
2. Wszelkie należności wyrażane są w PLN( złotych)
3. Dokonywanie wpłat poprzez tpay.com określone jest przez regulamin na stronie: https://tpay.com/dla-platnika

VIII REKLAMACJE
1. Każdemu użytkownikowi/organizacji , osobie potrzebującej przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: info@niosepomoc.pl , wpisując w tytule „Reklamacja”) bądź w formie
pisemnej na adres Fundacji.
2. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika/oragnizacji, osoby potrzebującej na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli
reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres wskazany w piśmie.
IX ZMIANY REGULAMINU
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Wszystkie zmiany są uwidocznione na stronie Fundacji z 7-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie.
Na stronie www.niosepomoc.pl
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od 20.10.2021 roku
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.niosepomoc.pl
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
W imieniu Fundacji Niose Pomoc
Piotr Staniucha
Prezes Fundacji Niose Pomoc