Statut Fundacji Niosę Pomoc
Postanowienia ogólne
§1
1.Fundacja, zwana dalej „Fundacją” nosi nazwę: NIOSE POMOC.
2.Fundacja została ustanowiona przez Fundatora: Piotra Staniucha w dniu 22.01.2019 aktem notarialnym Repertorium A numer
785/2019
3.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.
203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie.
§2
1.Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Siedzibą Fundacji jest miasto Starogard Gdański. Dla wykonania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i
czasowe placówki terenowe, biura, przedstawicielstwa oraz oddziały.
§3
1.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
1.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Cele i zasady działania Fundacji:
§5
1.Celem Fundacji jest:Promocja i rozwój opieki paliatywno- hospicyjnej nad chorymi, ochrona zdrowia: finansowe, organizacyjne i
merytoryczne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej.
2.Organizowanie i niesienie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, oraz przyczynianie
się do poprawy i tworzenia warunków życia;
3.Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.Opieka nad rodzinami i bliskimi osób u kresu życia, przez to rozumie się pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans dla tych
rodzin.
5.Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ( w szczególności dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym).
6.Organizacja wolontariatu, przez to rozumie się promocję i organizację wolontariatu w szczególności działalności w obszarze
opieki paliatywnej i długoterminowej.
7.Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
8.Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, przez ten cel rozumie się informowanie o problemach i potrzebach ludzi
przewlekle chorych i ich bliskich, osób osieroconych i w żałobie.
9.Propagowanie potrzeby rozwijania wolontariatu i opieki pozaprofesjonalnej w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
§6
1.Cel Fundacji będzie realizowany m.in. poprzez:Prowadzenie działalności informacyjnej przy użyciu środków masowego przekazu
oraz wszelkich innych metod propagowanie wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej.
2.Upowszechnianie idei wolontariatu.
3.Pozyskiwanie dotacji od osób prywatnych, firm w Polsce i zagranicą.
4.Organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności w charakterze charytatywnym.
Majątek i dochody Fundacji:
§7
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych), oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
§8
1.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów
b) subwencji osób prawnych
c) ze zbiorek i imprez publicznych
d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji
e) odsetek bankowych
2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Organy Fundacji:
§9
1.Organami Fundacji są:Zarząd Fundacji;
2.Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
3.Zarząd Fundacji składa się z 1 osoby powołanej na czas nieokreślony.
4.W skład zarządu wchodzi Fundator.
5.Kieruje działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Rodzaje działalności Fundacji:
§10
1.Fundacja prowadzi działalność statutową.
2.Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym statutem.
3.Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Zmiana statutu:
§11
1.Zmiana statutu, w tym także celów fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji tu także Fundatora.
Postanowienia końcowe:
§12
1.Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2.Decyzję w przedmiocie połączenia z inną Fundacją podejmuje Zarząd tu także Fundator.
3.Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej srodków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu , dla którego
była ustanowiona.
4.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd tu także Fundator.
5.W razie likwidacji Fundacji jej zgromadzony majątek zostanie przeznaczony na cele wyznaczone uchwała Zarządu Fundacji
mieszczące się w celach statutowych Fundacji.
Starogard Gdański , dn. 07.01.2019
Piotr Staniucha
Fundator